کنترل ورودی مواد اولیه در کارخانجات ورقسازی و کارتن سازی

کنترل ورودی مواد اولیه در کارخانجات ورقسازی و کارتن سازی

کنترل ورودی مواد اولیه در کارخانجات ورقسازی و کارتن سازی

یکی از مهم ترین عوامل موثر در کیفیت کارتن در کارخانه کارتن سازی، استفاده از مواد اولیه مناسب است. در ذیل یک نمونه دستورالعمل کنترل ورودی مواد اولیه مجموعه های چاپ و بسته بندی کارتن را مشاهده می کنید.

هدف از تهیه این دستورالعمل تدوین مدل بررسی منظم پارامترهای اصلی مواد اولیه و تصمیم گیری جهت پذیرش، شکایت از تامین کننده یا مرجوعی آن می باشد. همچنین سیر کیفی محصول هر تامین کننده نیز در آنالیز سالانه نتایج قابل بررسی است. دامنه کاربرد این دستورالعمل مربوط به کلیه مواد تامین شده جهت تولید محصول می باشد.

 • تست مرکب

نتایج بررسی پارامترهای زیر از مرکب برای تست کلیه بچ های تولیدکننده لازم الاجرا می باشد. میزان نمونه برداری رندمی می بایستی به ازای هررنگ حداقل سه درصد از هر بچ باشد.

 • تست ظاهری: مرکب از لحاظ ظاهری یکنواخت باشد و پس از الک کردن با مش فاقد دانه های شن مانند باشد.
 • تست ویسکوزیته: ویسکوزیته مرکب که با فوردکاپ اندازه گیری می شود بسته به طیف رنگ و آرشیو بایستی بین 25-40 (بسته به شاخص برند) باشد.
 • تست Ph: اسیدیته مرکب بایستی بین 9 تا 10 باشد.
 • قلم اپیلیکاتور: برای بررسی یکنواختی کشیده شدن رنگ و مناسب بودن طیف رنگ

درشیت 1 فرم ………. پیوست این دستورالعمل ثبت و به صورت سیستمی ذخیره گردد.

 • کنترل ورودی نشاسته:

بررسی پارامترهای زیر از نشاسته برای تست فصلی از هر برند محموله های ورودی به کارخانه لازم الاجرا می باشد. میزان نمونه برداری رندمی می بایستی حداقل یک درصد از هر بچ باشد.

 • تست میزان ویسکوزیته: با استفاده از ویسکومتر با دوز مشخص اعداد به صورت مقایسه ای تحلیل شود.
 • تست میزان ژل پوینت: با استفاده از دوز مشخص، هات پلیت و دماسنج اعداد به صورت مقایسه ای تحلیل شود.
 • تست رطوبت: با استفاده از اختلاف جرم نشاسته قبل و بعد از حرارت دیدن در آون 100 درجه به مدت دو ساعت رطوبت تعیین می شود که بایستی زیر 13% باشد. با استفاده از دسیکاتور(نم گیر و استیبل کننده نشاسته) قبل و بعد از بیرون آوردن از آون نشاسته و ظرف آن را به ثبات می رسانیم.

درفرم مربوط پیوست این دستورالعمل ثبت و به صورت سیستمی ذخیره گردد.

 • کنترل ورودی بوراکس:

بررسی پارامتر زیر از بوراکس برای تست فصلی از هر برند لازم الاجرا می باشد. میزان نمونه برداری رندمی می بایستی حداقل یک درصد از هر بچ تولید کننده باشد.

 • تست ظاهری

در فرم پیوست این دستورالعمل ثبت و به صورت سیستمی ذخیره گردد.

 • کنترل ورودی سود پرک:

بررسی پارامترهای زیر از سود پرک برای تست فصلی از هر برند لازم الاجرا می باشد. میزان نمونه برداری رندمی می بایستی حداقل یک درصد باشد.

خلوصNaOH: 98% طبق ISIRI 364/ ISIRI 6135

روش اجرایی:

این روش که رنگ سنجی یا تیتراسیون دو مرحله ای توسط شناساگر فنل فتالئین و متیل اورانژ نام دارد با هدف سدیم هیدراکسید تبدیل شده در حین واکنش های زیر و سنجش خلوص بعنوان مهمترین پارامتر سود پرک در چسب سازی به کار می رود.

واکنش های مربوط به تیتراسیون با HCl تا نقطه پایانی  فنل فتالئین:

   NaCl + H2O: NaOH + HCl

Na2CO3+HCl: NaHCo3+NaCl

واکنش های مربوط به تیتراسیون با HCl تا نقطه پایانی  متیل اورانژ:

NaHCo3 + HCl:  NaCl + H2O + Co2

مراحل انجام کار به شرح ذیل می باشد:

 • ابتدا باید یک محلول 4% w/v از سود تهیه شود. برای این منظور، مقدار دقیق 4 گرم سود پرک را وزن و توسط آب مقطر حل می کنیم و در یک بالون ژوژه به حجم 100 میلی لیتر می رسانیم. واکنش به شدت گرمازا می باشد لذا بایستی احتیاط لازم جهت خنک کردن محلول و رساندن آن به دمای محیط را داشت.
 • بورت را کاملا از اسید HCl 1N پر می کنیم.
 • حجم 10 میلی لیتر از محلول سود را توسط پوآر و پیپت درون یک ارلن 100 میلی لیتری می ریزیم.
 • مقدار سه قطره از شناساگر فنل فتالئین را به ارلن حاوی سود اضافه و کاملا مخلوط می کنیم. محلول به رنگ بنفش تیره در می آید.
 • تیتراسیون مرحله اول را آغاز می کنیم. بدین ترتیب که اسید را قطره قطره به ارلن اضافه می کنیم و با دست دیگر کاملا هم می زنیم. البته می توان اسید را تا حجم 9.5 میلی لیتر با اطمینان اضافه کرد و پس از آن اسید را به صورت قطره ای و با دقت کامل اضافه می کنیم. در لحظه تغییر رنگ بنفش به بیرنگ حجم مصرفی اسید را یادداشت می کنیم.
 • ارلن را کاملا تخلیه می کنیم و شستشو می دهیم سپس مجددا مقدار 10 میلی لیتر از محلول سود را درون آن می ریزیم.
 • مقدار سه قطره شناساگر متیل اورانژ را به ارلن حاوی سود اضافه کرده و کاملا مخلوط می کنیم. محلول به رنگ نارنجی در می آید.
 • تیتراسیون مرحله دوم را آغاز می کنیم بدین ترتیب که اسید را قطره قطره به محلول اضافه کرده و با دست دیگر محلول را کاملا هم می زنیم. البته در این مرحله نیز می توان اسید را تا حجم 9.5 میلی لیتر با اطمینان اضافه کرد و پس از آن اسید را به صورت قطره ای و با دقت کامل اضافه می کنیم. در لحظه تغییر رنگ نارنجی به صورتی تیره حجم مصرفی اسید را یادداشت می کنیم.
 • در صورت نیاز هر مرحله را می بایست مجددا انجام داد.
 • با استفاده از فرمول های زیر مقدار دقیق درصد خلوص سود پرک و درصد سدیم کربنات موجود در نمونه محاسبه خواهد شد.

M NaOH= V Ph.P  – (VM.O – V Ph.P ) * N HCl (1)

                                     V NaOH (10)

Purity% (NaOH)= M NaOH * M W (NaOH) (40)                            

                                         W NaOH (4)

Na2CO3% =   2 (V M.O – V PH.P) * N HCl (1)

                                                                                                            V NAOH (10)

در پیوست این دستورالعمل ثبت و به صورت سیستمی ذخیره گردد.

 • کنترل ورودی کاغذ

بررسی پارامترهای زیر ازکاغذ برای تست کلیه محموله های ورودی به کارخانه لازم الاجرا می باشد. میزان نمونه برداری رندمی می بایستی حداقل 30% درصد باشد. نمونه برداری از لایه سوم کاغذ به صورت مربع های با قطع A3 انجام می شود و با تقسیم به سایز متناسب با هرآزمون، تست های زیر روی آن انجام می شود:

 • تست ظاهری: نمونه ها نبایستی نسبت به نمونه مرجع، تفاوت ظاهری قابل توجه داشته باشند (از لحاظ کیفی درجه پایینتری را شامل نشود).
 • گراماژگیری: میزان gsm (گرم بر متر مربع) کاغذ به وسیله ترازو اندازه گیری می شود که تولرانس آن نسبت به اظهار سازنده ماکزیمم 10 بالاتر و 5 گرم پایینتر مجاز می باشد.
 • RCT :(Ring Crush Test) آزمون مقاومت لبه های کاغذ به له شدگی که توسط دستگاه کراش تست این فرایند انجام می شود. واحد آن KN/m است. تولرانس نسبت به دیتاشیت می بایستی 10% باشد. در این تست یک آزمونه نواری کاغذی که به شکل حلقه درآمده، در معرض نیروی فشاری لبه ای فزاینده تا آستانه شکست قرار می گیرد. مقاومت لهیدگی حلقوی از حداکثر نیروی فشاری و طول آزمونه محاسبه می شود. سرعت تست 12.5 میلیمتر بر دقیقه است.
 • Burst: آزمون مقاومت کاغذ به ترکیدگی با استفاده از دستگاه ویژه این تست انجام می شود. تولرانس نسبت به دیتاشیت 5درصد باشد.
 • تست جذب آب( Cobb test): این تست به منظور بررسی میزان جذب آب کاغذ و با استفاده از کاب تستر انجام می شود. تولرانس ماکزیمم نسبت به اظهار تامین کننده 10 درصد می باشد.
 • Corrugating Medium Test) CMT):مقاومت به لهیدگی سطحی لایه میانی کنگره ای کاغذ با استفاده از این آزمون انجام می شود. ابتدا با استفاده از دستگاه کنگره ساز کاغذ به شکل فلوت آماده سازی شده و سپس با استفاده از دستگاه کراش تست که به صورت موازی با جهت و روی فلوت قرار می گیرید مقاومت آن اندازه گیری می شود. تولرانس نتایج نسبت به اظهار سازنده تا ده درصد مجاز می باشد.
 • CCT (Corrugated Crush Test):مقاومت به لهیدگی لبه ی کنگره ای کاغذ که اهمیت آن در تعیین کنندگی عملکرد کارتن های تولیدی در حین انبارش است. ابتدا با کنگره ساز کاغذ به شکل کنگره ای در می آید و سپس با استفاده از دستگاه مقاومت کاغذ نسبت به له شدگی (کراش تست) که به صورت عمود روی فلوت قرار می گیرد مقاومت لبه ها اندازه گیری می شود. تولرانس نتایج نسبت به اظهار سازنده تا ده درصد مجاز می باشد.  
 • Fold Test: تست تاخوردگی کاغذ Paper Folding Endurance Tester به روش I.T مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 1404 انجام گردد و تولرانس مجاز 5% نسبت به اظهار سازنده می باشد.
برچسب‌ها: بدون برچسب

دیدگاه خود را بنویسید

برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید