روش استاندارد نمونه برداری کارتن

روش استاندارد نمونه برداری کارتن

روش استاندارد نمونه برداری کارتن

در صنایع کارتن سازی و مجموعه های چاپ و بسته بندی، کنترل کیفی حین تولید از روش های معمول است. در عین حال اطلاع از کم و کیف نمونه برداری و رعایت آن کمتر شناختع شده است. در این مقاله با روش نمونه برداری استاندارد کارتن و به طور کلی بسته بندی آشنا می شویم.

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

( تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور- ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه‏اي و صدور گواهينامه‏هاي لازم ) .

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود.

  استاندارد روش نمونه برداري از بسته‏ها كه بوسيله كميسيون فني بررسي و كنترل روشهاي نگهداري تهيه و تدوين شده در كميسيون نهايي ما در مورد تائيد قرار گرفته و در شانزدهمين جلسه كميته ملي صنايع چوب و كاغذ مورخ 61/3/9 تصويب گرديد . 

 پس از تائيد شوراي عالي استاندارد و به استناد ماده يك ( قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه 1349) به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد . 

 براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني و صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد . 

 بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود . 

 در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص ايران حتي المقدور ميان روشهاي معمول در اين كشور و استاندارد و روشهاي متداول در كشورهاي ديگر هماهنگي ايجاد شود . 

 لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم استاندارد حاضر با استفاده از منبع زير تهيه گرديد :

 Din 55446

  استاندارد روش نمونه برداري از بسته ‏ها

  1 ـ هدف

 هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش نمونه برداري از بسته‏ها و يا جنس اصلي 1 مورد استفاده در ساخت آنها مي‏باشد . 

  2 ـ دامنه كاربرد

 اين استاندارد در بردارنده روش نمونه برداري از بسته‏ها و يا جنس اصلي مورد مصرف در بسته‏ها به منظور آزمونهاي كمي و يا كيفي آنها مي‏باشد . 

  3 ـ اصطلاحات

 اصطلاحات زير در اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته است . 

 3 ـ 1 ـ محموله : عبارتست از تعداد بسته‏هائي كه (N) از لحاظ جنس و نوع توليد يكسان باشند يك محموله مي‏تواند از يك و يا چند نوبت تحويل تشكيل شده باشد و همچنين يك نوبت تحويل مي‏تواند به چند محموله تقسيم گردد . 

 3 ـ 2 ـ نمونه : عبارتست از تعداد بسته‏هائي كه (n) از يك محموله جهت آزمون انتخاب مي‏شود . 

 3 ـ 3 ـ آزمون كمي : اندازه‏گيري مشخصات نمونه با يكي از روشهاي اندازه‏گيري را آزمون كمي گويند كه در آن نتيجه آزمون به صورت تعدادي مشخص مي‏شود مانند اندازه‏گيري طول , عرض , وزن و غيره . 

 3 ـ 4 ـ آزمون كيفي : چنانچه كيفيت نمونه مورد قضاوت قرار گيرد به آن آزمون كيفي گويند كه در اين صورت خوب يا بد بودن , قابل قبول بودن و يا نبودن نمونه مورد آزمون قرار مي‏گيرد .  مانند اندازه‏گيري مقاومت

  4 ـ نمونه برداري

 براي نمونه برداري از يك محموله نمونه‏ها بايد بطور اتفاقي انتخاب گردند و هر يك از نمونه‏ها بايد شانس مساوي جهت انتخاب شدن داشته باشند .  در صورتي مي‏توان مطابق جدول از پيش طرح شده نمونه برداري نمود كه اعداد داده شده در جدول به طور اتفاقي انتخاب شده باشند ( راندوم .) 2

 در جدول شماره يك تعداد نمونه (n) كه از يك محموله (N) جهت آزمونهاي كمي و يا كيفي بايد انتخاب گردند آمده است . 

  5 ـ نگهداري نمونه

 5 ـ 1 ـ بعد از نمونه برداري بايد آنها را طوري علامت‏گذاري نمود كه هر لحظه قابل تشخيص و تفكيك از يكديگر باشند . 

 5 ـ 2 ـ نمونه‏ها را تا هنگام آزمون بايد طوري نگهداري نمود كه هيچگونه ضربه مكانيكي به آنها وارد نشود و در مقابل عوامل شيميايي و فيزيكي كه قادر به تغييراتي در خواص آنها مي‏باشند به خوبي حفاظت گردند مانند نور خورشيد و يا تغيير رطوبت و غيره . 

 5 ـ 3 ـ نمونه‏ها را بايد تا زماني نگهداري نمود كه همه آزمونهاي لازم انجام گرفته باشد و هر گونه ابهامي برطرف شده باشد . 

  6 ـ تكرار نمونه برداري

 6 ـ 1 ـ در صورتيكه تكرار نمونه برداري به عللي لازم باشد بايد مطابق با جدول داده شده در اين استاندارد از همان محموله نمونه برداري را تكرار نمود و در گزارش نمونه برداري آنرا قيد كرد .

 6 ـ 2 ـ در صورتيكه تكرار نمونه برداري مطابق با اين استاندارد امكان‏پذير نباشد توصيه مي‏شود كه طرفين در يك قرارداد جداگانه كه حتي الامكان نزديك به اين استاندارد باشد تكرار نمونه برداري را انجام دهند . 

  7 ـ گزارش نمونه برداري

 در گزارش نمونه برداري نكات زير بايد ذكر گردد . 

 7 ـ 1 ـ نوع و نام بسته و يا جنس اصلي مورد مصرف

 7 ـ 2 ـ نام توليد كننده بسته

 7 ـ 3 ـ تعداد كل بسته‏هاي يك نوبت تحويل و يا جنس اصلي مورد مصرف در ساخت بسته كه در يك نوبت تحويل داده شده است . 

 7 ـ 4 ـ تعداد كل يك محموله N

 7 ـ 5 ـ تعداد نمونه‏هاي انتخاب شده n

 7 ـ 6 ـ روش علامت‏گذاري نمونه‏ها

 7 ـ 7 ـ نام نمونه بردار

 7 ـ 8 ـ تذكر مسائلي در هنگام نمونه برداري كه مي‏تواند در آزمونهاي بعدي به نحوي مؤثر باشد . 

 7 ـ 9 ـ در صورت مطابق نبودن با اين استاندارد ذكر موارد آن

 7 ـ 10 ـ تاريخ و محل نمونه برداري

 

برچسب‌ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.