علت كاسي ورق مقوا در بخش ورقسازی کارخانه کارتن سازی

علت كاسي ورق مقوا در بخش ورقسازی کارخانه کارتن سازی

علتهاي كاسي ورق مقوا  در بخش ورقسازی کارخانه کارتن سازی

در یک کارخانه ورقسازی و کارتن سازی، کاس (Wrap) شدن ورق ها می تواند یک کابوس واقعی باشد. مشکل در انجام عملیات چاپ و پس از چاپ بویژه لمینت اتوماتیک از اثرات این پدیده است. در مقاله زیر تلاش کرده ایم علت و راه حل های کاسی ورق مقوایی کروگیت شده را پیدا کنیم.

 • كاغذ
 • كاهش گراماژ فلوت
 • پيچش نامناسب رول
 • اختلاف ضخامت
 • اختلاف زياد رطوبت
 • پيش گرمكن ها
 • رطوبت/تنظيم زاوية تماس
 • موازي بودن رولها(تنظيم لبه)
 • ترمز(كشش)
 • ماشين چسب
 • مقدار چسب بكار رفته
 • غلظت كاربردي چسب/پيچش كاغذ
 • موازي بودن رولها
 • هم ترازي ماشين
 • تراز بودن ماشين
 • در مركز قرار گرفتن
 • موازي بودن
 • جك رول بند
 • تركيب كشش
 • روي خط افق بودن
 • كنگره ساز
 • موازي بودن رولها/حرارت
 •  سرعت توليد
 •  مقدار چسب 
 • غلظت كاربردي چسب/پيچش رول.
 • پل هدايت كننده:  
 • مقدار ذخيرة سينگل فيسر
 • سرعت تسمة كشنده شيب دار.
 • تسمة Transport
 • دبل فيسر:
 • تفاوت سرعت پتوي بالاو پايين
 • حرارت(پلاتها/ بخار/رولينگهاي روي پتو)
 • علتهاي ممكن در ارتباط با كاغذ
 • كاهش گراماژ فلوت: لاينرهاي سنگين تر به اندازة كاغذ هاي سبكتر سـبب تغييـرات ابعـاد نمـي شـوند، بنـابراين ، استفاده از كرافت لاينرهاي سنگين و فلوتهاي با پاية بازيافتي ارزانتر به منظور صرفه اقتصادي بيشتر ممكن اسـت سبب بروز مشكل كاسي گردد.
 • عدم يكنواختي در پيچش رول: عدم تـوازن در پـيچش رول سـبب ناهمـاهنگي در حركـت رول و تغذيـه ورق بـه سيستم مي گردد.قسمتي كه خوب پيچيده شده و محكم مي باشد با سرعت بيشتر و قسمت نامناسـب (شـل) بـا سرعت كمتر حركت مي كنند
 • تفاوت ضخامت:كاغذيكه بطريقه نامناسب و ناهماهنگ بعـد از اضـافه كـردن يـا خـارج كـردن رطوبـت منبسـط و منقبض شود سبب كاسي خواهد شد. – علتهاي ممكن در ارتباط با جكهاي رول بند
 • ترمز/كشش / اختلاف كشش : اختلاف كشش بين كاغذهاي لاينر و فلوت ممكن است كاسي را سـبب شـود.كاغذ مي تواند تحت اثر كشش كشيده شود و افزايش طول بدهد ،اين مورد يكي از عوامل بوجودآمـدن كاسـي در طـول ماشين است.
 • تراز بودن رول: بازوهاي جك رول بند مي بايست رول را به صـورت كـاملا افقـي نگـه دارنـد در غيـر ايـن صـورت كاسيS شكل بوجود خواهد آمد.
 • پيش گرمكنها:
 • تنظيم زاوية پيش گرمكن/رطوبت: اختلاف مقادير رطوبت ممكن است تعادل رطوبت براي انبساط/انقباض كاغـذ را دچار مشكل بنمايد
 • تراز بودن رول:رول كاغذ بايستي كاملاً بصورت افقي باشد وگرنه يكي از علتهاي بوجودآمدن كاسيS شكل خواهـد بود
 • ترمز/كشش:اختلاف كشش بين كاغذهاي لاينر و فلوت ممكن است كاسي را سبب شود.كاغذ مي توانـد تحـت اثـر كشش،كشيده شود.اين عامل يكي از علتهاي كاسي در جهت ماشين مي باشد.
 • علتهاي ممكن در ارتباط با سينگل فيسر و ماشين چسب:
 • كاربرد چسب/پيچش رول: ناهماهنگي در ميزان متناسب چسب خـوري در طـول و عـرض ورق و عوامـل مـوثر بـر ميزان فيلم تشكيل شده روي سيلندهاي اپليكاتور و سيلندرهاي پـاك كننـده چسـب مـي توانـد يكـي از علتهـاي كاسيS شكل باشد
 • مقدار چسب: در اثـر بكـاربردن چسـب بـيش از انـدازه(زياد) رطوبـت اضـافي ودر صـورت اسـتفادة كمتـر از حـد (كم)چسب رطوبت ناكافي در ورق بوجود مي آيـد. در نتيجـه، صـفحات بهـم متصـل شـده(Faced Single (بـر صفحةنهايي تأثير مي گذارد.انبساط و انقباض ورق بر مشكلات كاسي مي افزايد
 • موازي بودن رولها/عدم توازن حرارت: دو علت اصلي در بوجود آمدن كاسيSشكل مي باشند.
 • سرعت:افزايش سرعت سينگل فيسر به صورت مداوم،سبب ذخيرة زيادي سينگل فيسر روي پـل مـي شـود كـه در نتيجة آن خروج رطوبت تسريع مي گردد، در حالت ديگربا سـرعت كمتـر ،زمـان ذخيـره سـازي ناكـافي را سـبب مي شود.
 • علتهاي ممكن در ارتباط با پل هدايت كننده
 • مقدار ذخيره شدة سينگل فيسر:كنترل مناسب مقدار ذخيرة سينگل فيسر روي پل و دادن علامت بـه واحـد دبـل فيسر براي هماهنگي سرعت ماشين مي تواند كمك به عدم بروز مشكل كاسي بنمايد.
 • سرعتهاي تسمة شيبدار كشنده:حركت تسمة بالايي و پاييني در سـرعتهاي متفـاوت پيچيـدگي سـينگل فيسـر را سبب مي شود، كشش تسمه نيز اين حالت مشابه را بوجود خواهد آورد.
 • علتهاي ممكن در ارتباط با دبل فيسر
 • سرعت پتوي دبل فيسر: حركت پتوي بالا و پايين در سرعتهاي مختلف پيچيدگي در سينگل فيسر را دربر خواهـد داشت.كشش تسمه نيز اين حالت مشابه را سبب مي شود.
 • حرارت (پلاتهاي گرم/بخار/رولينگهاي روي پتو):حرارت بسيار زياد كاسي بطرف بالا و حرارت خيلـي كـم و ناكـافي كاسي بطرف پايين را پديد مي آورد.
 • سرعت:هماهنگي سرعت دبل فيسر و سينگل فيسر مي تواند از بـروز كاسـي جلـوگيري نمايد،سـرعت بيشـتر دبـل فيسر سبب كاهش ذخيرة سينگل فيسر و سرعت كمتـر نيـز سـبب افـزايش ميـزان آن مـي گـردد كـه هـر كـدام تبعات منفي مربوط به خود را داراست
 • علتهاي ممكن در ارتباط با هم ترازي ماشين
 • كنترل تمامي موارد زير:
 • موازي بودن تمام سيلندرها،غلتكها،رولها در انتهاي ترماشين و حتي چك كردن سطح تماس سـيلندها و مقواي حاصل
 • بازوهاي نگه دارنده،دسته هاي كنترل كه مي بايست به صورت افقي باشد
 • چك كردن خط مركزي و هم ترازي همه اجزاي انتهاي ترماشين
 •  چك كردن هم ترازي تمام ماشينها در انتهاي تر

كاسي معمولي (بطرف بالا):

 ايراد:

 • حرارت زياد در دبل فيسر

راه حل: ·

 • افزايش سرعت سينگل فيسر
 • كاهش حرارت در دبل فيسر
 • مرطوب بودن لاينر در سينگل فيسر

راه حل:  

 • افزايش زاوية تماس لاينر با پيش گرمكن پشت سينگل فيسر
 • كاهش سرعت
 • تمركز رطوبت اضافي در طرف سينگل فيسر

 راه حل:

 • افزايش زاوية تماس در پيش گرمكن سينگل فيسر
 • كاهش حرارت پلاتهاي گرم
 • بكاربردن حداقل چسب
 • كاهش زاوية تماس در پيش گرمكن لاينر دبل فيسر
 • كاهش ميزان ذخيرة سينگل فيسر روي پل
 • تركيب لاينرهاي نامتوازن راه حل
 • كاهش حرارت روي پلاتهاي گرم دبل فيسر
 • كاهش مصرف چسب در سينگل فيسر براي لاينرهاي نامتوازن

ورق برعكس كاسي :

 • كم بودن حرارت در دبل فيسر
 • اطمينان حاصل نمودن از استفادة كامل از همة رولينگهاي روي پتو
 • اطمينان از وجود حداكثر حرارت موجود در پلاتها
 • كاهش سرعت
 • مرطوب بودن لاينر دبل فيسر

 رطوبت اضافي در طرف دبل فيسر مقوا:

 • كاهش زاويه تماس روي پيش گرمكن لاينر دبل فيسر يا كم كردن سرعت
 • كاهش زاويه تماس در پيش گرمكن سينگل فيسر
 • كاهش مصرف چسب
 • تركيب لاينرهاي نامتوازن
 • افزايش مقدار ذخيره سينگل فيسر روي پل
 • افزايش حرارت در دبل فيسركاهش

 كاربرد مصرف چسب در دبل فيسر براي لاينرهاي نامتوازن :

 • شكل S كاسي
 • تماس نامناسب با پيش گرمكن در لاينر سينگل فيس شده يا موقعيت لاينر و دبل فيسر
 • كنترل موازي بودن تماس رول براي وجود تماس مناسب بين كاغذ و سيلندر گرمكن
 • كاربرد نامناسب چسب در عرض ورق سينگل فيسر در هر يك از دوتاي سينگل فيسر و دبل فيسر
 • كنترل كاربرد مصرف چسب و ميزان چسب خوري لايه ها در ورق

 وجود رگه هاي مرطوب يا خشك در لاينر سينگل فيسر يا دبل فيسر

 • افزايش مقدار اسپري كردن آب(اگر اين حالت موثر نبود پيش گرمكنها چـك شـوند ممكـن اسـت داراي مشـكل باشند.) –

كاسي در جهت ماشين:

 • عدم وجود كشش مناسب در دبل فيسر
 • افزايش كشش در جك رول بند لاينر دبل فيسر
 • اضافه كردن ترمز در پيش گرمكن مربوط به لاينر دبل فيسر
 • اضافه كردن زاويه تماس در لاينر دبل فيسر
 • زياد بودن كشش در ورق سينگل فيس شده
 • كاهش زاويه تماس در ورق سينگل فيس شده
 • كاهش كشش – كاهش ترمز در پيش گرمكن ورق سينگل فيس شده
 • تفاوت سرعت پتوي بالا و پايين
 • كنترل سرعت پتو و قرقره ها و پولي پتوكش به منظور دستيابي به سرعت يكسان پتوها

كاسي دوطرف :

 • اجزاي ماشين كنگره ساز از هم ترازي خارج شده اند
 • كنترل اجزاي ماشين از نظر هم ترازي ، هم سطحي و اريب بودن و بكاربردن ميزان صحيح و لازم آنها
 • سيلندرهاي هرزگرد از توازي با ماشين خارج شده اند
 • كنترل ميزان صحت وسقم آنها و تعمير آن به ميزان لازم
 • تسمه هاي انتقال و حركت در سرعتهاي متفاوت
 • كنترل موارد يادشده به ميزان لازم و تصحيح/تعمير تفاضل ميزان سرعت
 • مشكل كاغذ
 •  اختلاف ضخامت،سعي در عوض كردن تأمين كننده كاغذ لاينر

 كاسي لبه ها

 • ناشي از سرد يا مرطوب بودن كاغذ مي باشد كه مي تواند بوسيلة كاهش يا افزايش كاربرد چسب در كناره ها نسـبت بـه نقاط ديگر برطرف گردد.
برچسب‌ها: بدون برچسب

دیدگاه خود را بنویسید

برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید